Chó để răng cưa

Chó để răng cưa

24/11/2018

Tên khác: Diệp hạ châu. Tên khoa học: Phyllanthus urinaria L., họ Thầu dầu (Euphobiaceae).

Cây chút chít

Cây chút chít

24/11/2018

Tên khác: Thổ đại hoàng, Lưỡi bò, Dương đề. Tên khoa học: Rumex wallichii Meissn., họ Rau răm (Polygonaceae).

Cỏ cứt lợn

Cỏ cứt lợn

24/11/2018

Tên khác: Cây ngũ sắc, Cây ngũ vị, Cỏ hôi. Tên khoa học: Ageratum conyzoides L., họ Cúc (Asteraceae).

Cỏ mần trầu

Cỏ mần trầu

24/11/2018

Tên khác: Tết suất thảo, Ngưu cần thảo. Tên khoa học: Eleusine indica Gaertn., họ Lúa (Poaceae).

Cây nhọ nồi

Cây nhọ nồi

24/11/2018

Tên khác: Cỏ mực, Hạn liên thảo. Tên khoa học: Eclipta alba Hassk. = Eclipta prostrata L., họ Cúc (Asteraceae).

Cỏ sữa lá lớn

Cỏ sữa lá lớn

24/11/2018

Tên khoa học: Euphorbia hirta L. hay Euphorbia pilulifera L., họ Thầu dầu (Euphobiaceae). Cây mọc hoang khắp nơi trong nước ta.