Cà độc dược

Cà độc dược

24/11/2018

Tên khác: Mạn đà la hoa. Tên khoa học: Datura metel L., họ Cà (Solanaceae).

Cam thảo dây

Cam thảo dây

24/11/2018

Tên khác: Dây cườm cườm, Dây chi chi. Tên khoa học: Abrus precatorius L., họ Đậu (Fabaceae).

Cảo bản

Cảo bản

24/11/2018

Tên khác: Ligusticum root. Tên khoa học: Rhizoma Ligustici

Cát cánh

Cát cánh

24/11/2018

Tên khoa học: Radix Platycodi Nguồn gốc: Dược liệu là rễ đã cạo vỏ ngoài phơi hoặc sấy khô của cây Cát cánh

Cẩu tích

Cẩu tích

24/11/2018

Tên khoa học: Rhizoma Cibotii Nguồn gốc: Thân rễ đã cạo sạch lông, phơi hay sấy khô của cây Lông culi

Chè vằng

Chè vằng

24/11/2018

Tên khoa học: Jasminum subtriplinerve Blume. Tên gọi khác: Chè cước man, Dây vàng.